Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

MR I&C: Maroesjka Roelofs Interim & Coaching, op opdrachtnemer. MR I&C richt zich op interim management, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling in de meest ruime zin. MR I&C is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 68485735.

Coach: De Coach welke namens Maroesjka Roelofs Interim & Coaching het coaching traject uitvoert.

Coachee: Persoon welke het coaching traject ondergaat.

Opdrachtgever: De rechts- of particuliere persoon die de opdracht verstrekt, gebruik maakt van de diensten van MR I&C en verantwoordelijk is voor betaling van de factuur.

NOBCO: De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

   1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MR I&C en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
   2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij MR I&C deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
   3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene overeenkomst volledig van toepassing.
   4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

   

 

 1. Artikel 3. Toepasselijkheid gedragsregels en reglementen

  MR I&C voert de coaching diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Internationale Ethnische Code” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van NOBCO (www.nobco.nl).

   

  Artikel 4. Offertes, kosten en totstandkoming van de overeenkomst

    1. Alle door MR I&C gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MR I&C is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan MR I&C is bevestigd.
    2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
    3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
    4. De prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
    5. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste zin van lid 1. Opdrachtgever en MR I&C hebben ook een overeenkomst gesloten indien MR I&C een tussen Opdrachtgever en MR I&C gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (indien deze termijn korter is) vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

   

 

 1. Artikel 5. Acceptatie

    1. MR I&C behoudt zich het recht voor coachees te weigeren en zal indien zulks het geval is de reden opgeven.
    2. MR I&C voert geen sessies uit met coachees welke onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen met uitzondering van middelen op arts receptuur. Indien coachee bij aanvang van de sessie onder invloed blijkt te zijn van deze middelen dan vervalt de sessie en zal deze volledig in rekening worden gebracht.

   

 

 1. Artikel 6. Opdrachten en annulering

    1. Een overeenkomst wordt een opdracht zodra de overeenkomst is ondertekend.
    2. Als een coachgesprek door omstandigheden niet door kan gaan, dan dient dit minimaal twee werkdagen van tevoren te worden gemeld, anders worden de kosten voor een gesprek van de geplande tijdsduur door MR I&C in rekening gebracht.
    3. Bij overmacht van de zijde van de coachee, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overige omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is, wordt 50% van de geplande tijdsduur doorberekend. Onder overmacht valt zeker niet een wijziging in het zakelijke schema van de coachee.
    4. Indien coachee te laat op de sessie verschijnt, wordt de sessie bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten van de sessie worden dan volledig in rekening gebracht.
    5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
    6. MR I&C is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door MR I&C verzonden factuur binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
    7. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
    8. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

   

 

 1. Artikel 7. Betaling

    1. Betaling dient te geschieden door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum.
    2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; er volgt dan een aanmaning. Indien na de tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. Kosten voor invorderingsmaatregelen met een minimum van 15% van de openstaande facturen zijn voor rekening van Opdrachtgever
    3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling behoudt MR I&C zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
    4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij MR I&C.

   

 

 1. Artikel 8. Geheimhouding

    1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
    2. Onder strikt anonimiseren van de gegevens van de coachee is het MR I&C wel toegestaan om het coachproces te bespreken in een professionaliseringstraject van MR I&C.
    3. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
    4. Oefeningen die aan coachee zijn aangeleerd worden uitsluitend voor zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het ter beschikking gestelde (schriftelijke) oefenmateriaal dient alleen door coachee te worden gebruikt en mag onder geen beding worden gedupliceerd of verspreid onder derden.

   

 

 1. Artikel 9. Aansprakelijkheid

    1. MR I&C zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
    2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie , interim opdracht of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
    3. Indien MR I&C aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever cq Coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door MR I&C afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het door Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden wordt op verzoek door Opdrachtgever toegezonden.
    4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van MR I&C jegens Opdrachtgever beperkt tot het factuurbedrag van de Opdracht met een maximum van €
    5. MR I&C is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
    6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

   

 

 1. Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

    1. MR I&C, “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG, is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening. MR I&C zal zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele verwerkers de geldende wet- en regelgeving naleven door middel van een Verwerkersovereenkomst.

   

 

 1. Artikel 11. Geschillenbeslechting

  Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en MR I&C is het Nederlandse recht van toepassing.